logotyp inwedo

Klauzula informacyjna RODO dla klientów
oraz ich reprezentantów i personelu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Inwedo sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000489213, REGON: 101700245, NIP: 7252072209, o kapitale zakładowym w wysokości 62 600 złotych.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail biuro@inwedo.com lub adres siedziby.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia oraz realizacji umowy dotyczącej świadczenia Usług przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości kontaktu, wymiany informacji w związku z zawartą i realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników, współpracowników, podwykonawców Administratora lub inne podmioty zaangażowane w proces realizacji umowy po stronie Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe jako reprezentantów Zleceniodawcy / Usługodawcy / Klienta, osoby wskazane do kontaktu lub osoby wyznaczone do realizacji umowy zostały przekazane Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę/podmiot w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa albo bezpośrednio przez Panią/Pana. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego/pełnionej funkcji, miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, a w szczególności przez okres przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z umowy, przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępować cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przeniesienia Państwa danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do jej realizacji. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zawarcia umowy z Zleceniobiorcą/ Usługobiorcą/ Klientem.
 10. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: banki, nasza księgowość, nasze spółki powiązane, podmioty świadczące usługi prawne, podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez nas, podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty dostarczające pocztę elektroniczną, podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, podmioty wykonujące usługi kurierskie i pocztowe.
 11. Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT, Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej przepisami RODO podstawie prawnej.
arrow-up icon