logotyp inwedo
Agile Nasza kultura

FRIS® nasze strategiczne wsparcie we współpracy i budowaniu produktów IT

Efektywna komunikacja międzyludzka to jeden z najważniejszych czynników determinujących sukces projektu IT.  Tworzenie produktów zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami użytkowników, przy jednoczesnym dbaniu o komfort pracy w zespołach, wymaga stworzenia warunków do skutecznej komunikacji.

blank

Spis treści:

Narzędzie psychometryczne FRIS® – co to jest?

FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które pozwala zidentyfikować, jakie są nasze naturalne sposoby myślenia (Styl Myślenia FRIS®) i działania (Styl Działania FRIS®). W rzeczywistości przekłada się to na formę i rodzaj komunikacji, którą preferuje i stosuje na co dzień każdy z nas. Pozwala określić optymalne warunki do współpracy oraz ułatwia stworzenie przestrzeni do realizacji celów, w taki sposób aby móc wykorzystać swój wewnętrzny potencjał.

Przykładowo są w naszym zespole ludzie, którzy preferują:

 • Zadaniowe podejście do pracy, zorientowanie na domykaniu bieżących tematów, zanim rozpoczną nowe wątki. FRIS® określa te osoby jako Zawodników, dla których dominującą perspektywą są Fakty.
 • Współpracę z innymi, ponad realizowanie zadań w pojedynkę. Ważne jest dla nich budowanie autentycznych relacji, a FRIS® określa te osoby jako Partnerów, dla których dominującą perspektywą są Relacje.
 • Inicjowanie nowych wątków i wymyślanie niestandardowych sposób realizacji zadań, szczególnie w warunkach otwartych na nieszablonowe i kreatywne podejście do pracy. FRIS® określa te osoby jako Wizjonerów, dla których dominującą perspektywą są Idee.
 • Zrozumienie tego, co robimy, dlaczego się zajmujemy konkretnym zagadnieniem i do czego dążymy. Jest to dla nich niezbędne zanim przejdą do działania, np. rozwiązywanie danego problemu. FRIS® określa te osoby jako Badaczy, dla których dominującą perspektywą są Struktury.

To nie jest test osobowości. Jednocześnie w pełni rozumiemy, że jako ludzie jesteśmy zbyt złożeni i wieloaspektowi, żeby dało się nas opisać za pomocą jakiegokolwiek narzędzia psychometrycznego czy sumy kilku badań.
FRIS® nie sprawdza inteligencji, wewnętrznych wartości czy kompetencji. Pomaga w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób możemy osiągać możliwie często satysfakcję w pracy? Pozwala też określić strategie, jakie przyjmiemy żeby osiągać zakładane cele.

blank

Narzędzie psychometryczne dokonuje pomiaru naszych stylów poznawczych, a te można rozumieć jako sposób:

1. Postrzegania otaczającego nas świata.
2. Przetwarzania (w umyśle) informacji zebranych ze świata.
3. Wykorzystania ów informacji w konkretnym działaniu.

W praktyce przejawia się to w naszych preferencjach, odnośnie wykonywanych zadań i sposobów ich realizacji. Badanie umożliwia lepsze zrozumienie siebie czy swoich potrzeb we współpracy i komunikacji. Jest też świetnym sposobem na to, żeby lepiej poznać innych. Ważne jest też to, że nie ma tutaj wartościowania wyników. To znaczy, że nie ma lepszych czy gorszych Stylów FRIS®. A sam język, jaki jest użyty w raportach czy w naszej wewnętrznej komunikacji, ma neutralny charakter.

blank

Proces wdrożenia w Inwedo

W Inwedo pierwszy raz zetknęliśmy się z FRIS® w 2019 roku, kiedy to o swoich Stylach Myślenia i Działania przekonali się Founderzy. Wraz z moim dołączeniem do firmy w październiku 2021 roku, rozpoczęliśmy proces wdrożenia narzędzia na przestrzeni całej organizacji. Od razu zaproponowaliśmy poznanie własnych Stylów FRIS® wszystkim osobom w Inwedo. Staż pracy, rola czy stanowisko – były bez znaczenia.

W niektórych projektach wspierali nas partnerzy z firm zewnętrznych. Im także zaproponowaliśmy możliwość przejścia przez proces badania. Jest to zgodne z filozofią transparentności i jednolitych standardów pracy dla wszystkich, z którymi tworzymy produkty IT dla naszych klientów.

Finalne wdrożenie FRIS® zakończyliśmy w styczniu 2022 roku. Realizowaliśmy je poprzez przeprowadzanie sesji indywidualnych i warsztatów w zespołach projektowych, jak i domenowych. W proces zaangażowała się cała firma i każdy z nas z osobna, podchodząc do całości z dużą otwartością, zaangażowaniem i zdrowym sceptycyzmem. Ten ostatni przejawiał się w licznych pytaniach i adresowaniu swoich wątpliwości. Moją rolą, jako Certyfikowanego Trenera FRIS®, było wprowadzić nas w zaplanowany, merytoryczny i etyczny sposób do świata czterech perspektyw poznawczych.

Na końcu tego procesu jesteśmy w miejscu, w którym korzystamy z narzędzia w naszej codziennej pracy. Mamy dużo większą samoświadomość oraz patrzymy na naszą (współ)pracę z zupełnie innej perspektywy. W zespołach zwiększyło się wspólne rozumienie, np. tego w jaki sposób preferujemy komunikować się ze sobą czy rozwiązywać problemy.

blank

Wdrożenie narzędzia to dopiero początek

Wprowadzając narzędzie psychometryczne do organizacji możemy poszukiwać podobnych analogii, jak w przypadku tworzenia produktów IT. Wraz z zamknięciem etapu implementacji zaczyna się dużo bardziej wymagająca faza, tj. utrzymanie. Kluczową kwestią jest ciągła edukacja i poszerzanie naszej świadomości nt. właściwego wykorzystania narzędzia w praktyce.

Wdrożenie FRIS® do Inwedo pozwoliło spojrzeć na naszą współpracę i komunikację w zupełnie inny sposób niż dotychczas. W rozmowach o tym jak preferujemy realizować zadania czy podchodzić do konkretnych case’ów programistycznych zdarza nam się używać pojęć: Zawodnik, Partner, Wizjoner czy Badacz. Podobnie jest z operowaniem pojęciami: perspektywa Faktów, Relacji, Idei czy Struktur.

Szczególnie manifestuje się to w tych wszystkich sytuacjach, w których potrafimy nazwać dany Styl Myślenia/Działania, przyporządkować konkretne zachowania i przełożyć wiedzę o nas samych do biznesowej rzeczywistości i projektów.

blank

FRIS® w naszej (projektowej) codzienności

Badanie pomaga nam zrozumieć aspekty nas samych, które manifestują się w różnych sytuacjach. Mam na myśli te trudne momenty we współpracy czy komunikacji. Do tej kategorii dojdą też różne Style FRIS®, które zauważymy w różnych sposobach wykonywania zadań czy osiągania celów przez poszczególne osoby.

Przykład takiej sytuacji znajdziesz poniżej.

Właśnie rozpoczęła się finalna faza wdrożenia jednego z produktów IT realizowanych dla zagranicznego klienta. Byliśmy na kilka sprintów przed produkcyjnym uruchomieniem aplikacji. Presja czasu robiła swoje. Dwójka programistów w zupełnie odmienny sposób postrzegała to, jak właściciel produktu zarządzał priorytetami. Dodatkowo warto wspomnieć, że praca w tym projekcie charakteryzowała się dużym tempem, zarówno wdrażanych rozwiązań, ciągłego dostarczania wartości, jak i zmiennością wymagań biznesowych.

Dla jednego z programistów dynamiczne zmienianie priorytetów było niekomfortowe. Szczególnie, gdy klient podejmował taką decyzję w trakcie trwania sprintu. Wszyscy wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja i do czego dążymy: potrzebowaliśmy jak najszybciej uruchomić aplikację produkcyjnie. Mimo to, trudno było osobie z dominującą perspektywą Faktów, czyli Zawodnikowi, przejść obojętnie obok tego, że lista zadań zmieniała się bardzo szybko. To co miało jeszcze niedawno priorytet “3” stawało się najpilniejszym i najważniejszym zadaniem następnego dnia, czyli “1”. Takie decyzje ze strony właściciela produktu, mogły być odbierane jako nielogiczne i nie pomagające w ukończeniu głównego zadania, jakim było produkcyjne uruchomienie aplikacji. Osoby z dominującymi Faktami mają dużą potrzebę kończenia zadań, zanim rozpoczną kolejne. Tak samo istotną kwestią jest jasne wskazywanie celów, które mają być zrealizowane. Na końcowym etapie tego projektu brakowało tych elementów. Rzeczywistość biznesowa nakazywała działać w sposób dużo bardziej dynamiczny i z pozoru pozbawiony tej “logiki”.

Dla drugiego programisty ta sytuacja była jak najbardziej do zaakceptowania. Końcowa faza sprawiała nawet, że praca w projekcie stawała się bardziej satysfakcjonująca i wzmacniała zaangażowanie, właśnie dzięki zmienności (elastyczności) priorytetów. To sprawiało, że tworzenie tego produktu było…ciekawsze. Takie postrzeganie tej sytuacji może wynikać z dominującej perspektywy Idei u tego programisty. Cechuje się dużą otwartość na nieprzewidywalne zdarzenia. To też potrzeba tego, żeby realizować zadania w nieszablonowy (niepowtarzalny) sposób. W takich warunkach programistyczno-biznesowych, o których tutaj wspominam (dynamika, zmienność decyzji), osoby o predyspozycjach wynikających z aktywnych Idei, mogą czuć się dużo bardziej komfortowo.

Dzięki temu, że mogliśmy to omówić z punktu widzenia czterech perspektyw poznawczych: Faktów, Relacji, Idei, Struktur, wyszliśmy z tej sytuacji z dużo większym zrozumieniem: siebie, klienta i tego, jak na nas wpływa ten sposób realizowania zadań.

blank

Wszyscy doświadczamy różnych drobnych sytuacji każdego dnia. Jedne mogą być komfortowe, inne mniej albo wcale. Jest to uzależnione od wielu czynników: kontekstu danego zdarzenia, a także naszej natury i predyspozycji. To wszystko sprowadza się do różnic indywidualnych między ludźmi. W opisaniu i nazwaniu tych ostatnich może pomóc narzędzie psychometryczne FRIS®.

FRIS® w wielu sytuacjach staje się dla nas frameworkiem, tj. ramą, na której możemy oprzeć kontekst danej sytuacji i ją sobie wyjaśnić. Narzędzie psychometryczne bywa w takich chwilach bardzo pomocne, bo pozwala spojrzeć na sprawy z dystansu i różnych perspektyw. Dzięki temu łatwiej nam jest o wspólne zrozumienie.

Transparentność naszych Stylów FRIS® i dostęp do raportów

Bardzo doceniamy to, jak łatwo można adaptować narzędzie, jakim jest FRIS® w naszej organizacji. Realizujemy to m.in. dzięki transparentnym procesom w komunikowaniu sobie nawzajem, kto ma jaki Styl Myślenia i Działania.

Namacalnym wynikiem przebadania się, jest indywidualny raport. To dokument, który w esencjonalny i wyczerpujący sposób opisuje model FRIS® i profil danej osoby. Za zgodą naszych ludzi przechowujemy raporty w ogólnodostępnej przestrzeni na Notion, które służy nam jako wewnętrzna baza wiedzy. Gromadzimy tam także spostrzeżenia i inspiracje, jak wdrażać narzędzie psychometryczne w naszej organizacji. Każdy proces, który budujemy wokół tego badania jest dedykowany naszej rzeczywistości i potrzebom osób współtworzących Inwedo.

Komponując zespoły projektowe w pierwszej kolejności kierujemy się kompetencjami i kontekstem biznesowym przedsięwzięcia, w które mamy się angażować. W momencie formowania się nowego zespołu mamy możliwość wesprzeć się narzędziem FRIS®. Gdy potrzebujemy sprawdzić, kto jest Zawodnikiem, Partnerem, Wizjonerem czy Badaczem, możemy zrobić to w każdej chwili. Narzędzie podpowie nam potencjalne potrzeby we współpracy i komunikacji poszczególnych osób. Mamy pełną świadomość tego, że jako ludzie jesteśmy zbyt złożeni i wielokontekstowi, żeby dało się nas w pełni opisać jakimkolwiek badaniem. Nie mniej, pomaga to opisać i nazwać pewne aspekty nas samych, które w pracy w projekcie IT mogą zaoszczędzić wiele czasu i wprowadzić dużo lepszą atmosferę i efektywność do zespołu.

Slack i FRIS®

W Inwedo znaczna część wewnętrznej komunikacji dzieje się na Slacku. Używamy tego narzędzia do bieżącej wymiany informacji o zadaniach, synchronizowaniu kontekstów, komunikowaniu najważniejszych inicjatyw, a także bardziej casualowych rozmów o memach, sucharach czy nowinkach ze świata IT.

Slack wspiera utrzymywanie i wzmacnianie ducha FRIS® w Inwedo. Istnieje dedykowany kanał, ale też używamy samego komunikatora do tego, żeby:

 • zakomunikować, że nowe osoby dołączyły do naszej FRISowej społeczności;
 • informować o pojawieniu się kolejnych materiałów edukacyjnych w Inwedowej bazie wiedzy;
 • inicjować dyskusje nt. wykorzystania narzędzia do podnoszenia efektywności komunikacji czy realizacji zadań;
 • za pomocą mechanizmu statusów łatwo i szybko sprawdzić, kto reprezentuje dany Styl FRIS®. To pozwala nam lepiej orientować się, czy piszemy wiadomość do Zawodnika, Partnera, Wizjonera czy Badacza.

Ten ostatni aspekt bywa pomocny, gdy zastanawiamy się nad tym, jaką formę i treść powinniśmy przyjąć w naszej wiadomości. Celem jest sformułować taki komunikat, który będzie możliwie zrozumiały dla odbiorcy i pozwoli nam osiągnąć wspólne zrozumienie tego, nad czym pracujemy czy debatujemy. W myśl zasady, że gdy dwie osoby przeczytają ten sam dokument, to wcale nie oznacza, że tak samo postrzegają zawarte w nim treści. FRIS® bywa w takich momentach bardzo użyteczny.

blank
blank

FRISowe warsztaty

Co jakiś czas organizujemy wewnętrzne warsztaty online. W ich trakcie bawimy się FRISem, jako narzędziem. Wykorzystujemy wtedy wirtualną tablicę MIRO, która sprawia wrażenie jednego stołu, przy którym siedzą osoby rozproszone po całej Polsce i Europie. Uczestnictwo w nich jest w pełni dobrowolne, a tematyka takich spotkań często orbituje wokół naszej codzienności, np. metodologii Agile, ale też czysto ludzkich spraw.

To świetna okazja do (zdalnej) integracji. Doskonale rozumiemy specyfikę i potrzeby współpracy rozproszonych zespołów. Mając też wdrożone w organizacji narzędzie psychometryczne cały czas szukamy nowych sposobów implementacji i wykorzystania wiedzy, która z tego wynika.

Na takich warsztatach zastanawiamy się nad tym, jak różni reprezentanci poszczególnych stylów rozwiązywaliby problemy lub przyporządkowywaliby opisy książek czy filmów do perspektyw FRIS® (jako eksperyment myślowy). Takie inicjatywy dają nam możliwość spojrzenia na badanie z zupełnie innej strony.

Warsztaty online to też świetna przestrzeń do tego, żeby powymieniać się wnioskami i refleksjami na temat tego, że inni ludzie postrzegają oczywiste dla nas sprawy, w nieoczywisty (też dla nas) sposób. Dla przykładu, kiedyś rozmawialiśmy o tym, że reprezentanci wszystkich Stylów FRIS® dążą do realizacji celów, ale każdy z nich robi to w trochę inny sposób, np.

 • Dla Zawodnika ważne jest ukończenie zadania, zanim weźmie kolejny task z backlogu sprintu.
 • Dla Partnera istotne jest, żeby cel do którego dążymy uwzględniał też potrzeby ludzi biorących udział w działaniu.
 • Dla Wizjonera potrzebna jest swoboda i możliwość zmiany podejścia do realizacji przedsięwzięcia, nawet na ostatniej prostej.
 • Dla Badacza niezbędne jest stworzenie przestrzeni do tego, żeby zrozumieć istotę rzeczy, a następnie przeanalizować sytuację pod kątem ryzyk i możliwości.

Dzięki takim inicjatywom możemy empirycznie (i w duchu AGILE) przekonać się o różnicach indywidualnych, na których budujemy siłę naszych zespołów projektowych.

blank

FRIS® jako stały element onboardingu

W Inwedo stwarzamy możliwość przebadania się kwestionariuszem FRIS® dla każdej nowej osoby dołączającej do organizacji. Realizujemy to w ciągu pierwszego miesiąca od startu współpracy. Nie czekamy na koniec okresu próbnego i nie wprowadzamy żadnych dodatkowych warunków, które miałyby limitować dostęp do badania komukolwiek. Wychodzimy z założenia, że im szybciej człowiek przejdzie przez ten proces, tym łatwiej i efektywniej zintegruje się z zespołem oraz wdroży do projektu.

FRIS® obecny jest też w naszych codziennych rozmowach, więc zależy nam na jak najszybszym uwspólnieniu kontekstów. Ważne jest, abyśmy mieli to samo rozumienie znaczeń i pojęć. Szczególnie gdy w dyskusji używane są sformułowania odnoszące się do Zawodników, Partnerów, Wizjonerów i Badaczy.

To co jest bardzo istotne i warte podkreślenia, to że udział w procesie FRIS® jest w pełni dobrowolny. Etyczne wykorzystanie tego narzędzia jest jednym z priorytetów wdrażania i utrzymywania “ducha” narzędzia w Inwedo. Firma finansuje badanie, ale to Osoba Badana jest właścicielem swojego profilu. W praktyce oznacza to, że jeśli ktokolwiek nie chciałby się podzielić z organizacją swoim wynikiem, to ma do tego pełne prawo. Jako Certyfikowany Trener FRIS® dbam o zachowanie i przestrzeganie wszystkich etycznych aspektów dotyczących używania narzędzi psychometrycznych w organizacji.

blank

FRIS® jako benefit pozapłacowy

Każdy w firmie ma możliwość przebadania się kwestionariuszem FRIS® i poznania swoich Stylów Myślenia i Działania. Traktujemy to jako unikatowy benefit, który oferujemy naszym ludziom oraz tym osobom, które postanowią do nas dołączyć w przyszłości.

Korzyści dla człowieka z takiego benefitu są o tyle wyjątkowe, że wiedza i refleksja, która idzie wraz z procesem FRIS® może być skutecznie wykorzystywana zarówno w otoczeniu biznesowym (w Inwedo), jak i w życiu prywatnym. Narzędzie pomaga zrozumieć jaką formę przyjmie nasza komunikacja z drugą osobą, co jest ważnym aspektem w budowaniu i utrzymywaniu osobistych relacji (z naszymi najbliższymi).

Jako firma stawiająca w centrum ludzi, dbamy o to, żebyśmy mieli możliwość budowania swojej świadomości i umiejętności społecznych. Wierzymy w to, że dzięki temu będziemy mogli szybciej i efektywniej rozwijać się jako specjaliści IT, tym samym jeszcze efektywniej zdobywać kolejne kompetencje techniczne.

Cała wiedza, refleksja i praktyczne wykorzystanie narzędzia może być użyte przez człowieka poza kontekstem Inwedowym, czyli w swoim prywatnym życiu. Badanie pomaga zrozumieć zarówno ludzi w firmie, jak i swoich bliskich (rodzinę, przyjaciół, znajomych).

Cztery perspektywy na FRIS® od czterech osób

Bartosz Babiński

Head of Projects

Mój Styl Myślenia to Zawodnik, czyli dominującą perspektywą są Fakty. Za sprawą badania dowiedziałem się, że pewne zadania są dla mnie łatwiejsze, a przy realizacji innych muszę się więcej wysilić. Uzmysłowiłem sobie, że różnimy się między sobą i tam, gdzie ja mam trudniej, inni mogą mnie wspierać.

Przede wszystkim zdałem sobie sprawę z tego, że czasami warto podjąć trud dostosowania swojej komunikacji do drugiej osoby, żeby wspólnie osiągnąć zakładane cele i zrealizować zadania. Staram się więcej empatyzować i być bardziej uważnym na ludzi. Odbierać pierwsze sygnały, gdy mój sposób komunikacji jest zbyt bezpośredni lub zadaniowy.

Beata Król

Agile Lead

Mój Styl Myślenia to Partner, czyli dominującą perspektywą są Relacje. Samo badanie nie powiedziało mi nic nowego o sobie samej, ale dzięki FRIS® potrafię dużo łatwiej i szybciej nazywać pewne elementy mojej komunikacji i tego, jakie mam preferencje we współpracy czy realizacji celów.

Pomogło mi to spojrzeć na projekty i wspólne działania dużo bardziej holistycznie i przez pryzmat tego, jak ja się czuję w zespole i jak czują się ludzie dookoła mnie. To mi pokazało, że naturalną drogą dla mnie jest intuicyjne podejście do rozwiązywania problemów i postrzegania sytuacji przez pryzmat zaangażowanych osób. Jednocześnie uwzględniam też cały biznesowy kontekst.

Dziś już lepiej wiem, że ktoś może mieć zupełnie inaczej niż ja, np. bez szerszego wyjaśnienia, opisania danego problemu, tej osobie będzie trudno zaangażować się w działanie. To mi też pomaga w codziennej komunikacji. Ja preferuje krótkie komunikaty, a wiem, że inni potrzebują większego poziomu szczegółu i doprecyzowania.

Dominik Goss

CEO

Mój Styl Myślenia to Wizjoner, czyli dominującą perspektywą są Idee. To narzędzie psychometryczne pomogło mi dostrzec, które moje cechy sprawiają, że nie zawsze wpasowuję się w schematy czy konwenanse, a potrafię działać na zasadzie out of the box. Zacząłem rozumieć, dlaczego zachowuję się w pewien określony sposób, co pomogło mi lepiej poznać siebie oraz zauważać moje mocne strony. Jednocześnie też wiem, że dla mnie najlepiej jest być w kilku tematach na raz, a zmiana kontekstu przychodzi mi i względnie łatwo. Preferuję szybciej zacząć zadanie i doprowadzić do jego końca, żeby móc rozpocząć kolejne. Poznanie moich Stylów FRIS® bardzo pomaga mi w moim funkcjonowaniu w biznesie na co dzień. Pozwala mi wyczuć, w którym momencie dobrze jest, żebym włączył się w jakieś działanie lub jak pomóc ludziom doprowadzić dane zadanie do końca. Szczególnie gdy napotkają na jakąś “ścianę” i brakuje im innego punktu widzenia na problem. Gdy dla kogoś coś utknie w miejscu, dla mnie jest to możliwość otwarcia tego samego tematu w nieszablonowy, często popychający sprawy do przodu, sposób.

Piotr Zieliński

Senior .NET Developer

Mój Styl Myślenia to Badacz, czyli dominującą perspektywą są Struktury. Za sprawą FRIS® nauczyłem się czegoś na swój temat, z czego wcześniej nie zdawałem sobie sprawy. Badanie pomogło mi zrozumieć, dlaczego mam potrzebę zadawania wielu pytań, zanim zaangażuje się w jakieś działanie. Teraz wiem też, dlaczego dążę do przewidywania przyszłości i analizuję wszelkie możliwe ryzyka. I przede wszystkim zaakceptowałem to jako naturalną część mnie, jako człowieka i programisty. Osoby z projektu dostrzegają to, że jestem Badaczem. Mają też głębszy kontekst mojej natury i tego, jak się ze mną (potencjalnie) współpracuje. Zdają sobie sprawę z tego, że lubię mieć więcej czasu na podejmowanie decyzji, więcej kontekstu i przestrzeni do planowania. Wyposażeni w te informacje potrafimy ze sobą efektywniej współpracować i wystosowywać wobec siebie bardziej właściwe oczekiwania.

Gdyby Inwedo było człowiekiem

Gdy spojrzymy holistycznie na Inwedo okaże się, że najbardziej dominującą perspektywą FRIS® w naszej firmie są Struktury. Ponad 50% wszystkich ludzi to Badacze, czyli osoby które mają poznawczą łatwość w odnajdywaniu się w wielokryterialnych decyzjach i procesowaniu dużej ilości informacji na raz.

Jednocześnie wiąże się to z przewidywaniem ryzyka oraz zastanawianiu się, jak możemy procesowo, zamiast punktowo, rozwiązywać problemy.
Gdybyśmy mieli przeprowadzić eksperyment myślowy i zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie: którym Stylem jest Inwedo, to odpowiedź jest w naszym przypadku jednoznaczna – jest Badaczem.

Perspektywę Struktur uzupełniają też osoby, u których dominujące są Relacje (Partnerzy), Idee (Wizjonerzy) i Fakty (Zawodnicy).

Co dał nam FRIS® w kontekście całego Inwedo

Znając profil Inwedo możemy dużo świadomiej komponować zespoły projektowe, dbać o realizację potrzeb komunikacyjnych poszczególnych osób. Wszystko to pomaga nam wspólnie tworzyć firmę, w której dążymy do większej efektywności na poziomie samej organizacji, ale przede wszystkim wychodzić naprzeciw predyspozycjom i naturalnym zasobom każdego z nas. A to już jest krok bliżej do odczuwania satysfakcji z wykonywanej roli i realizowanych celów.

Narzędzie psychometryczne FRIS® wspiera nas w tych działaniach na co dzień.
Na koniec zapytałem Adam Trojańczyka, COO Inwedo/Badacza w Stylu Myślenia, o jego perspektywę na FRIS®, jako osoby zarządzającej organizacją.

FRIS® dał nam większe zrozumienie siebie samych, jako ludzi. Dzięki temu narzędziu mamy dużo większą świadomość własnych predyspozycji. Przez to potrafimy skuteczniej przenosić tę wiedzę na role i zadania, żeby efektywniej wykorzystywać nasze mocne strony. FRIS® pomaga nam jeszcze lepiej odnajdywać się w otaczającej rzeczywistości.

Z perspektywy osób zarządzających firmą, za sprawą tych informacji:

 • Jesteśmy w stanie tworzyć przyjaźniejsze środowisko pracy;
 • Mamy wgląd do tego, na czym najbardziej zależy naszym ludziom i gdzie kierują swoją uwagę;
 • Potrafimy dużo skuteczniej zarządzać różnego rodzaju sytuacjami, czy to wewnątrz zespołu czy we współpracy z naszymi klientami;
 • Wiemy, co jest ważne i z jaką perspektywą przychodzą do miejsca pracy poszczególne osoby;
 • Zyskujemy większy wpływ na utrzymywanie zaangażowania naszych ludzi i sprawiamy, że efektywność naszej komunikacji międzyludzkiej podniosła się.

FRIS® stanowi strategiczny element większej całości, którą jest pełny kontekst naszych działań, usług i codziennej rzeczywistości osób współtworzących Inwedo. Stanowi wsparcie we wspólnym zrozumieniu siebie nawzajem. Pomaga nam w obiektywny sposób spojrzeć na formę naszej komunikacji i współpracy. Jednocześnie mamy z tyłu głowy ograniczenia tego narzędzia. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę perspektywę danej osoby, a FRIS® jedynie co umożliwia obiektywne spojrzenie na człowieka, sytuację czy problem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziu kliknij TUTAJ.

blank

Maybe these pieces of content will also be worth reading?

arrow-up icon