Polityka RODO

Witamy, cieszymy się, że bierzesz udział w procesie rekrutacyjnym spółki INWEDO sp. z o.o.!

W ramach procesu rekrutacyjnego będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, dlatego poniżej przedstawiamy Ci podstawowe informacje z tym związane.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka INWEDO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248), przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000489213, REGON: 101700245, NIP: 7252072209, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 złotych.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z nami. Jeśli dodatkowo wyrazisz dobrowolną i opcjonalną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji przez nas prowadzonych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

W przypadku rekrutacji na stanowisko pracy, podanie przez Ciebie danych na stanowisko pracy w zakresie objętym art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku, gdy nie podasz swoich danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Twoim udziałem. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku rekrutacji na współpracownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

W przypadku rekrutacji na stanowisko pracy, podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 221 Kodeksu pracy – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na:
  • poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracowników,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochronie mienia lub zachowania w tajemnicy informacji,
  • dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed nimi;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji oraz w przypadku podania przez Ciebie innych danych (np. wizerunek, zainteresowania), niż wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku rekrutacji na współpracownika, podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszego obowiązku prawnego;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na poszukiwaniu współpracowników, prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy, zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w rekrutacji, lub ochronie mienia lub tajemnicy informacji, a także na dochodzeniu ewentualnych roszczeń i obronie przed nimi;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji.

Pamiętaj, że gdy przetwarzamy dane na podstawie Twojej odrębnej zgody, to przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. W każdym wypadku przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty wspierające proces rekrutacji (m. in. branżowe portale internetowe, portale pośrednictwa pracy),
 2. Spółki powiązane z Administratorem,
 3. podmioty świadczące usługi audytowe i prawne,
 4. podmiot dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Administratora,
 5. podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe,
 6. podmiot dostarczający pocztę elektroniczną,
 7. media społecznościowe (np. Facebook, LinkedIn),
 8. Google LLC.,
 9. podmioty świadczące usługi recepcyjne lub ochrony w budynku, w którym znajdują się biura Administratora.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT niezbędne do prowadzenia rekrutacji, Twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na odpowiedniej podstawie prawnej.