logotyp inwedo

Polityka prywatności Inwedo Sp. z o.o. / Inwedo Sp. z o.o. privacy policy

For English, see below.

§ 1
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Inwedo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-248), ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000489213, NIP 7252072209, REGON 101700245, o kapitale zakładowym w wysokości 62.600,00 zł.

Dane kontaktowe i strona internetowa Administratora danych osobowych:

 • adres e-mail: biuro@inwedo.com
 • adres strony internetowej: www.inwedo.com,
 • numer telefonu kontaktowego: +48 570 770 975.

§ 2
Definicje

Terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
„Administrator” lub „Inwedo” – my, tj. Inwedo Sp. z o.o. (więcej szczegółów w § 1).
„Użytkownik” – osoba odwiedzająca Witrynę.
„Witryna” – strona internetowa pod adresem URL www.inwedo.com i jej podstrony.
„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3
Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych

 1. Korzystanie z Witryny jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik chce uzyskać dostęp do podstrony przeznaczonej do celów kontaktowych, rekrutacyjnych, obowiązkowe jest podanie Inwedo danych określonych na tych podstronach lub w ramach danej funkcjonalności. Szczegółowe informacje na temat korzystania z poszczególnych opcji Witryny znajdują się w § 4-7 Polityki Prywatności.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik przekazuje nam w ramach korzystania z Witryny lub które my, jako Administrator, gromadzimy w trakcie korzystania z Witryny, będą przetwarzane zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 3. Jako Użytkownik Witryny masz prawo do:
  • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach określonych w RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych w zakresie określonym przez RODO,
  • otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazywania tych danych innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje Użytkownikowi, gdy przetwarzamy jego dane osobowe:
  • dla celów marketingu bezpośredniego – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia,
  • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia w odniesieniu do szczególnej sytuacji Użytkownika.
 5. Jeśli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa, może skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Ze względu na korzystanie przez nas z różnych narzędzi i rozwiązań wspierających prowadzenie naszej działalności, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich. Jeśli dojdzie do takiego przekazania, odbędzie się ono z poszanowaniem szczególnych wymogów dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z rozdziałem 5 RODO oraz w taki sposób, aby nie naruszyć poziomu ochrony osób fizycznych gwarantowanego przepisami RODO.
 7. W żadnym momencie, w ramach prowadzenia Witryny, nie podejmujemy wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, które miałyby dla niego skutki prawne lub w inny sposób znacząco na niego wpływały.

§ 4
Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z Inwedo

 1. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://inwedo.com/contact/ Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Twojego zapytania. W zależności od zapytania, może to być odpowiedź na pytanie, przedstawienie żądanej oferty lub dostarczenie dodatkowych informacji o naszej działalności.
 2. W formularzu kontaktowym prosimy o podanie podstawowych danych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować i opracować rozwiązanie, o które prosisz. Opcjonalnie, według własnego uznania, możesz również podać nam numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez danych kontaktowych nie będziemy w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i dostarczeniu Ci informacji o naszych usługach.
 4. Zgoda określona w § 4 ust. 4 może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez: przesłanie nam odpowiednich informacji (pełne dane kontaktowe znajdują się w § 1), odpowiedź na naszą marketingową wiadomość e-mail.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do:
  • dostawcy narzędzi marketingowych i narzędzi do analizy ruchu w Witrynie,
  • podmiotów hostujących Witrynę.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i obsługi zapytania. W zależności od rodzaju zapytania, będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zapewnienia, że udzieliliśmy odpowiedniej odpowiedzi na Twoje zapytanie, tj. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez czas trwania działań marketingowych lub do momentu odwołania zgody. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania danych przeprowadzonego przed cofnięciem zgody.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, zaprzestaniemy przetwarzania danych, jeśli skutecznie skorzystasz z prawa do sprzeciwu.

§ 5
Kariera

 1. Na naszej Witrynie, w zakładce Kariera, publikujemy ogłoszenia o aktualnych ofertach pracy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, możesz przesłać nam swoje zgłoszenie korzystając z odpowiedniej podstrony. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane stanowisko.
 2. Możesz również wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas.
 3. Niezależnie od trwającej rekrutacji na konkretne stanowiska, jeśli uważasz, że nasz zespół Cię potrzebuje, zawsze możesz do nas aplikować, wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne na adres: careers@inwedo.com.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, dane będą przetwarzane do czasu zakończenia tych procesów rekrutacyjnych lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 5. W przypadku rekrutacji do pracy podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w art. 22[1] § 1 i 2 Kodeksu pracy. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacji z Twoim udziałem. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 6. W przypadku rekrutacji na stanowisko współpracownika podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 7. W przypadku rekrutacji podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 22[1] Kodeksu pracy – w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na poszukiwaniu pracowników i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w celu zatrudnienia pracowników, zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji lub ochrony mienia lub zachowania poufności informacji, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych oraz w przypadku podania innych danych (np. wizerunku, zainteresowań) niż wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku rekrutacji współpracowników podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na poszukiwaniu współpracowników, prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w celu nawiązania współpracy, zapewnienia bezpieczeństwa kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji lub ochrony mienia lub zachowania poufności informacji, a także dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacyjnych.
 9. W każdym przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie odrębnej zgody użytkownika, ma on prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na ważność przetwarzania danych przeprowadzonego przed odwołaniem.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  • podmioty wspierające proces rekrutacji (np. branżowe portale internetowe, portale rekrutacyjne);
  • firmy powiązane osobowo lub kapitałowo z Inwedo;
  • podmioty świadczące usługi audytorskie i prawne;
  • podmioty dostarczające oprogramowanie i narzędzia wykorzystywane przez Inwedo;
  • podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe;
  • podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej;
  • podmioty będące operatorami mediów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn);
  • Google LLC.

§ 6
Pliki cookie

 1. Witryna wykorzystuje pliki cookie, które są niewielkimi informacjami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookie mogą być przez nas pozyskiwane i wykorzystywane do celów opisanych poniżej.
 2. Przechowując pliki cookie na urządzeniu Użytkownika, możemy uzyskać dostęp do przechowywanych w nich informacji i wykorzystywać je do następujących celów:
  • utrzymanie sesji Użytkownika podczas odwiedzania Witryny oraz zapewnienie, że Witryna jest w pełni funkcjonalna i działa prawidłowo,
  • marketingu poprzez gromadzenie informacji o działaniach Użytkownika w Witrynie i treściach, którymi jest zainteresowany,
  • dopasowywania reklam wyświetlanych na innych platformach do treści, którymi Użytkownik był zainteresowany w naszej Witrynie,
  • statystyki,
  • analityki,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w Witrynie.
 3. Używamy różnych rodzajów plików cookie:
  • sesyjne pliki cookie, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej wyłączenia;
  • trwałe pliki cookie, które są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • pliki cookie stron trzecich, które pochodzą od dostawców narzędzi analitycznych w Witrynie, w tym:
   • Google Analytics by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Google Signal by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Google Search Console by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • reCAPTCHA by Google Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Facebook.com w związku z korzystaniem przez nas z usługi Facebook Pixel i czatu Messenger [administrator plików cookie: Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia];
   • Linkedin.com [administrator plików cookie: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085];
   • Spotify by Spotify USA Inc. 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY, 10007;
   • Albacross Nordic AB, Company reg. no 556942-7338, Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Sweden.
 4. Korzystanie z plików cookie, o których mowa w punkcie 3 powyżej, może wymagać przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli takie przekazywanie danych ma miejsce, zawsze staramy się to robić z poszanowaniem szczególnych wymogów dotyczących przekazywania danych zgodnie z rozdziałem V RODO.
 5. Korzystając z plików cookie stron trzecich, np. dostarczanych przez Google Analytics 4, możemy ewentualnie uzyskać informacje o użytkownikach, w tym: identyfikator narzędzia (lub identyfikator użytkownika) oraz informacje o aktywności w Witrynie (informacje o ruchu). W celu ulepszania naszych usług korzystamy również z metody Google Signal, która daje nam możliwość rozwijania analizy działań podejmowanych przez użytkowników poprzez gromadzenie dodatkowych informacji o użytkownikach zalogowanych do usług Google.
 6. Zapewniamy Użytkownikowi funkcjonalność sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube i LinkedIn, oraz możliwość subskrypcji profilu lub fanpage’a na tych stronach. Korzystanie z takiej funkcjonalności może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie dostawców tych stron internetowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używają, należy zapoznać się z polityką plików cookie każdego dostawcy.

§ 7
Konfiguracja przeglądarki

 1. Użytkownik ma możliwość ustawienia przeglądarki tak, aby nie zapisywała plików cookie na jego urządzeniu.
 2. Pliki cookie można również usunąć po ich zapisaniu. W tym celu można skorzystać z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej, oprogramowania przeznaczonego do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w systemie operacyjnym.
 3. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookie, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Witryny. Usunięcie plików cookie w trakcie świadczenia usługi może prowadzić do podobnych konsekwencji.

Inwedo Sp. z o.o. privacy policy

§ 1
Personal Data Controller

The Personal Data Controller is Inwedo Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (90-248), ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for Łódź-Śródmieście in Łódź, 20th Commercial Division of the National Court Register, at KRS No. 0000489213, NIP No. 7252072209, REGON No. 101700245, with a share capital of PLN 62,600.00.
The Personal Data Controller contact and website details:

 • email address: biuro@inwedo.com
 • website address: www.inwedo.com,
 • contact phone number: +48 570 770 975.

§ 2
Definitions

Capitalized terms have the following meaning:


“Controller” or “Inwedo” – we, i.e. Inwedo Sp. z o.o. (see § 1 for more details).
“User” – a visitor to the Website.
“Website” – the website under the URL www.inwedo.com and its subsites.
“GDPR” – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

§ 3
General Terms of Personal Data Processing

 1. It is possible to use the Website without providing your personal data. However, if you wish to access a subpage dedicated to contact purposes, recruitment purposes, it is obligatory to provide Inwedo with the data specified on these subpages or within the functionality in question. Detailed information on the use of the respective Website options can be found in § 4–7 of the Privacy Policy.
 2. All personal data that you provide us with as part of your usage of the Website or that we, as the Controller, collect in the course of Website usage, shall be processed in accordance with the GDPR and applicable data protection legislation.
 3. As the Website User, you are entitled to:
  • access your personal data;
  • rectify your personal data;
  • request the deletion of your personal data, in situations stipulated by the GDPR;
  • restrict data processing, to the extent stipulated by the GDPR,
  • receive your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and transmit those data to another controller in case the processing is based on your consent (Article 6(1)(a) of the GDPR) or on a contract (Article 6(1)(b) of the GDPR) – right to data portability.
 4. In addition, you may exercise your right to object to data processing. This right is applicable to you when we process your personal data:
  • for direct marketing purposes – such an objection does not require justification,
  • on the basis of other legitimate interests of the Controller – such an objection requires justification with regard to your particular situation.
 5. If you think that your personal data is being processed in violation of the law, you may exercise your right to lodge a complaint with a supervisory authority. In Poland, this is the President of the Personal Data Protection Office (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Due to our use of various tools and solutions to support the conduct of our business, your personal data may be transferred to third countries. If such a transfer occurs, it shall take place respecting the specific requirements for the transfer of data outside the European Economic Area in accordance with Chapter 5 of the GDPR and in such a way that the level of protection of natural persons guaranteed by the provisions of the GDPR is not breached.
 7. At no time, as part of the running of the Website, do we make automated decisions towards you that would have legal effects on you or otherwise substantially affect you.

§ 4
Data Processing for the Purpose of Contacting Inwedo

 1. If you contact us via the contact form available at: https://inwedo.com/contact/, your personal data will be processed for the purpose of handling your inquiry. Depending on your inquiry, this may be replying to your question, providing you with the offer you are requesting or providing you with additional information about our business.
 2. In the contact form, we ask for your basic details, i.e. your name and email address, so that we can contact you and develop the solution you are requesting. Optionally, at your discretion, you can also provide us with a telephone number. The provision of personal data is voluntary, but without your contact details we will not be able to resolve the case you have presented.
 3. Your personal data shall be processed on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. for our legitimate interest to respond to your message and to provide you with information about our services.
 4. The consent stipulated in § 4(4) may be revoked at any time by: sending us the relevant information (for full contact details see § 1), replying to our marketing email.
 5. Your personal data may be transferred to:
  • providers of marketing and traffic analytics tools for the Website,
  • entities hosting the Website.
 6. We will process your personal data for the time required to respond to you and handle your inquiry. Depending on the type of inquiry, we will also process your personal data for the time required to ensure that we have responded appropriately to your inquiry, i.e. the limitation period for any claims.
 7. In case of giving consent to receive marketing information, we will process your personal data for the duration of marketing activities or until you revoke your consent. Please note that revoking your consent does not affect the validity of data processing carried out prior to the revocation of your consent.
 8. In case of data processing carried out on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. for the Controller’s legitimate interest, we will stop processing data if you successfully exercise your right to object.

§ 5
Careers

 1. On our Website, in the Careers tab, we publish announcements about our current job openings. If you are interested in cooperation with us, you can send us your application using the appropriate subpage. In this case, your personal data will be processed for the purpose of recruitment for the selected vacancy.
 2. You may also give your voluntary consent for your data to be processed for the purpose of our subsequent job openings.
 3. Regardless of our ongoing recruitment for specific vacancies, if you believe that our Team needs you, you can always apply to us by sending your application documents to: careers@inwedo.com.
 4. Your personal data will be processed until the end of the recruitment process. If you have given separate consent to the processing of your data for the purposes of subsequent job openings, your data will be processed until the end of those recruitment processes or until you revoke your consent to the processing of your data, but no longer than for a period of 12 months.
 5. In case of employment recruitment, it is a statutory obligation for you to provide your data within the scope of Article 22[1] § 1 and 2 of the Polish Labor Code. If you do not provide your personal data, we will be unable to carry out the recruitment process with your participation. In the remaining scope, the provision of data is voluntary.
 6. In case of recruitment for an associate vacancy, the provision of personal data is voluntary, but the consequence of not providing such data will be that you will be unable to take part in the recruitment process.
 7. In case of an employment recruitment, the legal basis of data processing is:
  • Article 6(1)(c) of the GDPR in conjunction with Article 22[1] of the Polish Labor Code – to the extent necessary to comply with our legal obligation;
  • Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest to search for employees and to carry out recruitment processes in order to recruit employees, to ensure the safety of the candidates involved in the recruitment process or to protect property or keep information confidential, as well as to assert or defend against possible claims;
  • Article 6(1)(a) of the GDPR – if you consent to the processing of your data for the purposes of subsequent recruitment processes and in the event that you provide other data (e.g. image, interests) than that required under the applicable legislation.
 8. In case of associate recruitment, the legal basis of data processing is:
  • Article 6(1)(b) of the GDPR – to the extent necessary for the conclusion and performance of the contract;
  • Article 6(1)(c) of the GDPR – to the extent necessary to comply with our legal obligation;
  • Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest to search for associates, to carry out recruitment processes in order to establish co-operation, to ensure the safety of the candidates involved in the recruitment process or to protect property or keep information confidential, as well as to assert or defend against possible claims;
  • Article 6(1)(a) of the GDPR – if you consent to the processing of your data for the purposes of subsequent recruitment processes.
 9. Whenever we process data on the basis of your separate consent, you have the right to revoke that consent at any time. However, this will not affect the validity of data processing carried out before revocation.
 10. The recipients of your personal data may be:
  • entities supporting the recruitment process (e.g. industry web portals, recruitment portals);
  • companies affiliated with Inwedo;
  • entities providing audit and legal services;
  • entities providing software and tools used by Inwedo;
  • entities providing IT and hosting services;
  • entities providing electronic mail;
  • entities that are social media operators (e.g. Facebook, LinkedIn);
  • Google LLC.

§ 6
Cookies

 1. The Website uses cookies, which are small textual information stored on your terminal device. Cookies can be obtained by us and may be used for the purposes as described below.
 2. By storing cookies on your device, we can obtain access to the information they store and use it for the following purposes:
  • maintaining your session when you visit the Website and ensuring that the Website is fully functional and working properly,
  • marketing by gathering information about your activities on the Website and the content you are interested in,
  • matching advertisements displayed on other platforms with the content you were interested in on our Website,
  • statistics,
  • analytics,
  • ensuring security within the Website.
 3. We use different types of cookies:
  • session cookies that remain stored in your browser’s memory until you switch it off;
  • persistent cookies that remain stored in your browser’s memory until you delete them;
  • third-party cookies that come from the providers of analytics tools on the Website, including:
   • Google Analytics by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Google Signal by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Google Search Console by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • reCAPTCHA by Google Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
   • Facebook.com in conjunction with our use of Facebook Pixel [cookie controller: Meta Platforms Ireland Limited, Ireland];
   • Linkedin.com [cookie controller: LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085];
   • Spotify by Spotify USA Inc. 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY, 10007;
   • Albacross Nordic AB, Company reg. no 556942-7338, Kungsgatan 26 111 35 Stockholm, Sweden.
 4. Use of cookies mentioned in point 3 above, may require data transfers outside the European Economic Area. If such data transfer takes place, we always try to do it with respect to the specific requirements for the transfer of data in accordance with Chapter V of the GDPR.
 5. By the use of third-party cookies p.ex. those delivered by Google Analytics 4 we possibly can obtain information about the users including: tool ID (or user ID) and information about the activity on the Website (traffic information). In order to improve our services, we also use Google Signal method that gives us possibility to develop the analysis of the activities undertaken by the users by gathering additional pieces of information about the users that are logged into Google services.
 6. We provide you with the functionality of social networks such as Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn, and the possibility to subscribe to a profile or fan page on these websites. The use of such a functionality may involve the use of cookies of the providers of these websites. For detailed information on the cookies they use, you should refer to the cookie policies of each provider.

§ 7
Browser Configuration

 1. You have the possibility of adjusting your browser so that it does not store cookies on your device.
 2. You can also delete cookies once they have been stored. In order to do that you can use the corresponding options of your Internet browser, software designed for this purpose or corresponding tools provided within your operating system.
 3. Altering the configuration of your Internet browser to one that prevents or restricts the storage of cookies may result in limitations to the Website’s functionality. Deleting cookies in the course of providing the service may lead to similar consequences.
arrow-up icon