logotyp inwedo

Ścieżki rozwoju PO


Bycie Product Ownerem (PO) w Inwedo oznacza troskę o to, czy oprogramowanie dostarcza wartości biznesowej dla naszych klientów. Jest stylem i sposobem pracy w zespole. Jest także zgodne z listą 12 założeń manifestu programowania zwinnego (12 agile principles).

W Inwedo dążymy do ciągłej doskonałości w swojej dziedzinie i osiągania celów dla wymagań biznesowych. Oprócz tego dzielimy się wiedzą i budujemy społeczność ekspertów. Ucząc się różnych rzeczy przekazujemy je dalej dzięki czemu nie tylko my sami, ale całe zespoły rosną w siłę i umiejętności.

Aby ułatwić rozwój ścieżki kariery przygotowaliśmy szkielet i ramy, które pozwolą każdej osobie w firmie na wzrost kompetencji, a tym samym zdobywanie nowych ról i awansu. W swoim założeniu szkielet:

 • określa możliwe poziomy, role i odznaki dla PO,
 • wyjaśnia, jakie kompetencje musi posiadać dana osoba, aby awansować na wyższy poziom lub dostać odznakę dla danej roli;

Skuteczne ramy rozwoju zapewniają zespołowi jasność i dają poczucie znaczącego postępu. Tworząc ścieżki kariery chcieliśmy zapobiec poczuciu stagnacji i niezrozumienia. Nazwy odznak i stanowisk utrzymane są w terminologii “kosmicznej” aby utrzymać spójność z identyfikacją Inwedo.

Ścieżka rozwoju

 • Product Ownera czyli eksperta dziedzinowego, który docelowo nadaje kierunek rozwoju domeny w Inwedo. Posiada doskonałe umiejętności pracy z zespołem i projektem. Ciągle kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne, gdyż jego praca polega na docieraniu, słuchaniu i destylowaniu informacji;

Poziomy PO

W ramach ścieżek rozwoju wyróżniamy następujące poziomy:

 • Poziom 1
 • Poziom 2
 • Poziom 3
 • Poziom 4
 • Poziom 5

Dodatkowe odznaki

W ramach rozwoju wewnątrz Inwedo możliwe do uzyskania są dodatkowe odznaki. Odblokowują się one na 3 poziomie naszego doświadczenia. Zalicza się do nich:

 • Scrum Master
 • Procesor
 • UX
 • Kalkulator
 • Analityk
 • Growth
 • Techie

Odznaki te posiadają dodatkową punktację, która wpływają na Salary Formuła. Dlatego warto jest je “odblokować” w ramach dodatkowych atutów, które przydadzą się nie tylko w codziennej pracy.

Opis domen rozwoju i standardów w nich obowiązujących

Praca w Inwedo obowiązuje według standardów opisanych w naszym Ways Of Working.

Rola każdego PO realizowana jest przez wykonywanie z należytą starannością zadań i nastawieniem na otwartą komunikację nie tylko w zespole, ale także z klientem. Komunikację zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Kim jest PO w Inwedo?

Product Owner w Inwedo to nie tylko osoba dbająca o porządek w backlogu. To przede wszystkim osoba budująca relacje z klientem. Wspierająca klienta nie tylko w temacie budowanego oprogramowania, ale także procesów, które możemy usprawnić. PO dba także o zespół (jego spajanie, dobre warunki rozwoju) jak i nadzoruje wysoką jakość powstającego oprogramowania. Do najważniejszych zadań PO należą:

 • Stały kontakt z klientem podczas trwania projektu
 • Ustalanie zakresu prac i przekazywanie go zespołowi
 • Optymalizacja wymagań w celu osiągnięcia maksymalnej wartości biznesowej
 • Czuwanie nad jakością i zgodnością z założeniami wytwarzanego oprogramowania
 • Dbanie o dobry klimat i integrację w zespole
 • Czuwanie nad budżetem klienta
 • Czuwanie nad aktualnością firmowej Roadmapy

Ścieżki rozwoju

Każda ze ścieżek zawiera w sobie poziomy. Informacja o tym, że ktoś jest na danym poziomie oznacza konieczność posiadania wszystkich umiejętności wyszczególnionych na listach z danego i poprzedniego poziomu. Ilość lat doświadczenia jest czysto orientacyjna i ma pomóc w ocenie kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Każdy z poziomów posiada odpowiednią punktację, która to wpływa na nasze “Salary Formula”. Oprócz samego poziomu, który definiuje naszą wiedzę, doświadczenie i odpowiedzialność możliwe są do zebrania dodatkowe odznaki. Czym są? Opis znajdziesz poniżej?

Ścieżka Product Ownera

Product Owner to ekspert dziedzinowy, który docelowo nadaje kierunek rozwoju domeny w Inwedo. Posiada doskonałe umiejętności maksymalizowania wartości biznesowej produktu. Ciągle kształtuje swoje umiejętności komunikacyjne, gdyż jego praca polega na docieraniu, słuchaniu i destylowaniu informacji.

Poziom 1

Product Owner na poziomie 1 i 1+ jest w stanie prowadzić niezbyt złożony projekt pod nadzorem lub korzystając z pomocy innych kolegów.

 • Poziom 1
  • Pracuje w metodyce Agile,
  • jest otwarty na przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  • spisuje wymagania od klienta i przekazuje je do zespołu
  • zadaje klientowi pytania dotyczące przedstawionych wymagań
  • uzgadnia z klientem priorytety realizacji przedstawionych wymagań
  • dba o to aby wymagania i ich priorytety znajdowały swoje odzwierciedlenie w backlogu produktu
  • uzgadnia z klientem sposób przekazywania bieżącej informacji o postępach prac
  • korzysta z Jiry i Confluenca (lub innego narzędzia do zarządzania dokumentacją i projektami) w stopniu umożliwiającym tworzenie zadań, opisywania ich, przydzielania i dzielenia na sprinty,
  • przygotowuje, przy wsparciu doświadczonych PO raporty tygodniowe i miesięczne,
 • Poziom 1+
  • określa wartość biznesową produktu,
  • uczestniczy w rozmowach z klientem, także obcojęzycznym,
  • zbiera wymagania i wizję produktu od klienta,
  • identyfikuje użytkowników produktów – wie jakie są ich potrzeby i cele, które realizują korzystając z produktu,
  • przekazuje wizję produktu i cele biznesowe zespołowi developerskiemu,
  • dba o udział klienta w Demo, a jeśli to niemożliwe, uzgadnia z nim sposób dostarczenia bieżących informacji na temat postępu prac nad produktem oraz dba o pozyskanie informacji zwrotnej,
  • pilnuje terminowości i czytelności przekazywanych informacji o postępach prac
  • prowadzi regularny kontakt z klientem
  • rozumie podstawowe pojęcia związane z procesem developerskim (np. build, release, deploy, code review, pair programming, metoda żółtej kaczuszki),
  • aktywnie uczestniczy w spotkaniach takich jak planning, refinement, demo, retro oraz innych wynikających ze specyfiki projektu,
  • rozumie czym jest DoD i wspomaga zespół w ich określeniu,
  • Wspomaga zespół w estymowaniu zadań, np. za pomocą SP (Story Points)
  • Pilnuje żeby wszystkie realizowane zadania miały swoje estymaty

Poziom 2

Product Owner na poziomie 2 i 2+ jest w stanie samodzielnie prowadzić projekt przy minimalnym wsparciu innych kolegów.

 • Poziom 2:
  • wyjaśnia wartość biznesową poszczególnych modułów systemu zespołowi,
  • wspólnie z Zespołem pracuje nad zrozumieniem wymagań stawianych przed produktem
  • zadaje pytania Zespołowi, aby mieć pewność co do poprawnego rozumienia projektu, modułów, epików,
  • zbiera informację zwrotną od klienta w trakcie sprintów, podczas review oraz przy potwierdzaniu postępów prac,
  • odpowiada za spotkania w tym planning, refinement, retrospekcję,
  • posiada proaktywną postawę – jest wsparciem dla zespołu oraz TL
  • przygotowuje raporty projektowe dla klienta
  • pilnuje rozliczeń z klientem,
  • z pomocą bardziej doświadczonych PO wpisuje dane do wystawienia faktur klientom,
 • Poziom 2+:
  • jest właścicielem backlogu – dba o jego porządek, rozbudowuje go o nowe wymagania produktowe, priorytetyzuje go,
  • spisuje wymagania i przekazuje je do zespołu w sposób zrozumiały i pozwalający na prawidłowe, jednoznaczne wykonanie prac deweloperskich.
  • Podczas PO Sing Off zwraca uwagę na jakość i UX dostarczanego rozwiązania
  • Koordynuje działania zespołu w celu przeprowadzenia Klienta przez wykonane prace w celu uzyskania informacji zwrotnej
  • monitoruje efektywność pracy i spalania budżetu, korzystając z burndown chartu i innych niezbędnych artefaktów
  • prowadzi retrospekcję dla zespołu i czuwa nad wdrożeniem zmian,
  • planuje pracę zespołu i na bieżąco uzupełnia ten plan w Roadmapie firmowej,
  • przygotowuje oferty i w razie wątpliwości zgłasza się do bardziej doświadczonych PO,
  • rozumie czym jest DoR i wspomaga zespół w jego określeniu,
  • wpisuje dane do wystawiania faktur klientom,
  • biegle komunikuje (swobodnie i komunikatywnie) się w języku angielskim

Poziom 3

Product Owner na poziomie 3 i 3+ jest w stanie samodzielnie prowadzić projekt i wybiegać w przyszłość wprowadzając działania proaktywne.

 • Poziom 3:
  • razem z klientem jest w stanie określić zakres funkcjonalności MVP projektu,
  • potrafi wskazać USP (Unique Selling Points) produktu,
  • dba o użytkownika końcowego, tak aby produkt spełniał jego potrzeby
  • Sygnalizuje Klientowi niespójności w wymaganiach, potencjalnie uniemożliwiające dostarczenie przyrostu przez zespół.
  • aktywnie pracuje z zespołem nad podziałem wymagań na mniejsze, wartościowe i niezależne rzeczy zadając odpowiednie pytania
  • dba o transparentność prac i zespołu przed klientem (na przykład: Raporty, wyjaśnienie skąd pochodzą przepracowane godziny, przyznanie się do błędów),
  • uwzględnia miary dostarczone przez zespół (estymaty, velocity) w planowaniu sprintów i kolejnych wydań
  • zapewnia, by backlog był przygotowany co najmniej dwa sprinty do przodu,
  • tworzy i utrzymuje roadmapę produktu – przewiduje potrzeby klienta, wspólnie z klientem definiuje kolejne wersje produktu oraz planuje roadmapę ich wydania,
  • planuje pracę zespołu na najbliższy kwartał i na bieżąco uzupełnia ten plan w Roadmapie firmowej,
  • uzgadania potrzeby osobowe lub kompetencyjne w swoich projektach na potrzeby Roadmapy
  • korzysta z Jiry i Confluenca w stopniu umożliwiającym tworzenie projektów, konfigurowanie parametrów
  • pilnuje, żeby w prowadzonych przez niego projektach Confluence i Jira stanowiły Single source of truth,
  • buduje atmosferę zaufania w zespole przez szczerość, konsekwencję i otwartość na feedback
  • udziela konstruktywnej informacji zwrotnej członkom swojego zespołu na temat ich pracy.
  • bierze udział w onboardingach i offboradingach projektowych jako obserwator,
  • dzieli się wiedzą z innymi Product ownerami na temat dobrych praktyk i rozwiązań zastosowanych w ich projektach – szuka pomysłów do wdrożenia też u swoich klientów,
  • przeprowadza elementy procesu discovery w swoim projekcie odkrywając nowe obszary działania, które można zoptymalizować za pomocą technologii
  • dokumentuje odkrycia z warsztatów discovery w swoim projekcie i dzieli się nimi z klientem i zespołem
 • Poziom 3+:
  • tworzy persony do prowadzonego projektu oraz user journey,
  • stale poszukuje możliwości rozwoju produktu i proponuje je klientowi,
  • stosuje techniki analizy interesariuszy i ich wpływu na produkt (np. macierz interesariuszy),
  • zachęca zespół do aktywnego zgłaszania pomysłów zgodnych z wizją i celami projektu,
  • tworząc roadmapę produktu korzysta z technik takich jak:, story mapping, Pareto, MOSCOW,.
  • opierając się na potrzebach biznesowych klienta potrafi dyskutować i argumentować zalety wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i funkcjonalności,
  • regularnie śledzi metryki i na ich podstawie proponuje nowe rozwiązania, które przyczyniają się do podwyższenia wartości biznesowej.
  • Przygotowuje oferty i załączniki dla prowadzonych projektów,

Poziom 4

Product Owner na poziomie 4 i 4+ jest w stanie prowadzić swój projekt i jednocześnie stanowi wsparcie dla innych PO.

 • Poziom 4:
  • potrafi wytłumaczyć i przekonać zespół do zmian projektowych wynikających ze zmian na rynku klienta,
  • potrafi przełożyć wizję na konkretne funkcjonalności produktu.
  • potrafi zdefiniować KPI i stosuje je w wymaganiach produktowych,
  • wykorzystując KPI bada czy cele biznesowe są realizowane
  • bierze odpowiedzialność przed Klientem za projekt oraz wzrost wartości biznesowej przy zakończeniu kolejnych sprintów,
  • bierze aktywny udział w w onboardingach i offboradingach projektowych,
  • przybliża zespołowi ideę 5 wartości Scruma i zabiega o ich przestrzeganie w każdym momencie
  • dzieli się wiedzą, wspomaga mniej doświadczonych kolegów – np. prowadząc wspólne szkolenia wewnątrz firmy
  • proaktywnie poszukuje możliwości dzielenia się wiedzą i niesienia pomocy w innych projektach
  • Uczestniczy w warsztatach discovery jako oberwator
 • Poziom 4+:
  • ewaluuje wykorzystywane rozwiązania techniczne i funkcjonalności oraz ocenia ich adekwatność w kontekście badania wartości produktu,
  • pomaga priorytetyzować wymagania płynące z feedbacku od pierwszych użytkowników (mając na uwadze cele biznesowe Klienta oraz konkretne KPI),
  • przybliża klientowi perspektywę i punkt widzenia zespołu, buduje zaufanie pomiędzy obiema stronami.
  • aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych (meetupy, warsztaty, fora, konferencje, inne spotkania networkingowe) – dzieli się wiedzą i doświadczeniem,
  • Aktywnie uczestniczy w warsztatach discovery
  • Przy udziale bardziej doświadczonego PO tworzy raport z warsztatów Discovery

Poziom 5

Product Owner na poziomie 5 i 5+ jest autorytetem w środowisku PO zarówno w firmie jak i poza nią.

 • Poziom 5:
  • w oparciu o znajomość rynku, konkurencji, aktualnych trendów definiuje innowacyjne rozwiązania funkcjonalne w celu zwiększenia wartości produktu,
  • stale adaptuje projekt do zmian na rynku klienta,
  • proponuje własne metodyki (nowe podejście) w organizacji Warsztatów Discovery z interesariuszami, dopasowując się do potrzeb konkretnego Klienta, jego biznesu, a także aktywnie szuka nowych metod,
  • aktywnie promuje firmę na zewnątrz i dzieli się swoją wiedzą np. na LinkedIn, blog Inwedo
  • prowadzi onboarding i offborading projektowy.
  • Prowadzi warsztaty discovery,
 • Poziom 5+:
  • z klientem redefiniuje wizję i cele biznesowe w optymalny sposób, w oparciu o obiektywne dane,
  • aktywnie kreuje potrzeby klienta – proponuje kolejne zmiany i nowe rozwiązania.
  • wspiera innych PO w tworzeniu raportu z Warsztatów Discovery,
  • szkoli innych PO z prowadzenia Warsztatów Discovery,
  • pomaga innym PO w przygotowaniu Kick-offu i Offboardingu projektowego.
  • prowadzi warsztaty/spotkania branżowe/prezentacje także na zewnątrz firmy
  • inspiruje innych – potrafi zasugerować kierunek rozwoju mniej doświadczonym Product owner’om.
  • Tworzy standardy pracy PO w Inwedo

Odznaki:

W ramach rozwoju wewnątrz Inwedo możliwe do uzyskania są dodatkowe odznaki. Odblokowują się one na konkretnym poziomie doświadczenia. Zalicza się do nich odznaka:

UX

Dostęp na poziomie 3:

 • Wykorzystuje i rozpowszechnia standardy UX,
 • z wykorzystaniem figma, xd lub innych narzędzi tworzy mockupy do projektów,
 • jest wsparciem dla UXowca w projektach,
 • zaraża “dobrymi praktykami UX” zespół dev.

Scrum Mastera

Dostęp na poziomie 3:

 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie scruma w zespołach – czuwa nad organizacją spotkań,
 • pokazuje innym PO w jaki sposób można prowadzić retrospekcje,
 • wdraża innych PO i pracowników w zasady scruma,
 • bierze udział w formowaniu się zespołu,
 • pomaga w rozwiązywaniu konfliktów,
 • tworzy i dba o procesy w projektach,
 • bardzo dobrze zna Jirę i potrafi się nią posługiwać na poziomie Jira master.

Analityk

Dostęp na poziomie 3:

 • Monitoruje i proponuje metryki Google Analytics, Firebase oraz innych narzędzi,
 • jest doradcą klienta w obszarze analizy produktu,
 • przeprowadza testy A/B oraz inne testy z użytkownikami,
 • proponuje rozwój produktu w oparciu o dane zebrane z narzędzi.

Techie

Dostęp na poziomie 3:

 • Wspomaga zespół w planowaniu technicznie projektu,
 • aktywnie uczestniczy w technicznych spotkaniach projektowych,
 • weryfikuje i pomaga ustalać technologie i rozwiązania używane w projekcie,
 • jest napędem do wprowadzania nowinek technologicznych.

Growth

Dostęp na poziomie 4:

 • Skupia się na metrykach biznesowych,
 • analizuje i ustala metryki w celu mierzenia sukcesu biznesowego,
 • optymalizuje procesy mogące pozytywnie wpłynąć na szybkość wzrostu produktu,
 • weryfikuje projekt pod kątem monetyzacji,

Procesora

Dostęp na poziomie 4:

 • Przeprowadza warsztaty Discovery,
 • przeprowadza warsztaty z Design Thinking i używa go w projekcie
 • pomaga przy starcie projektów
 • tworzy mapy procesów za pomocą narzędzi takich jak miro, draw.io, figma

Kalkulator

Dostęp na poziomie 4:

 • wykorzystuje arkusze kalkulacyjne w codziennej pracy, płynnie korzysta z funkcji obliczeniowych.
 • Tworzy i nadzoruje Roadmapę firmową,
 • pomaga innym PO w tworzeniu roadmap projektowych,
 • pomaga w określaniu budżetów projektowych,
 • buduje harmonogram wdrożeń i odbioru systemów w oparciu o budżet,
 • szkoli innych PO z pracy z budżetem i roadmapą projektową,
 • szkoli innych PO ze sposobów monitorowania spalania budżetów
arrow-up icon